Uitkomst evaluatie nazorg Nieuwjaarsbrand

De behoefte aan nazorg in Edam-Volendam is de laatste jaren afgenomen. Desondanks blijft er ook na 2006 structureel behoefte aan goede nazorg. De nazorg kan na de jaarwisseling in een WMO constructie bij de gemeente ondergebracht worden.
Dit zijn conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport van fasen 2 en 3 van het evaluatieonderzoek dat KPMG op voorschrift van het Ministerie van BZK (via de burgemeester van Edam-Volendam) heeft uitgevoerd. Dit rapport vormt het afsluitende deel van het onderzoek. In februari 2005 is over de eerste fase van het onderzoek gerapporteerd.

Het KPMG-rapport geeft aan dat de nazorg goed georganiseerd kan worden vanuit het WMO loket van de gemeente, aangevuld met een vrijwilligersorganisatie. KPMG stelt voor om dit extra taakveld binnen de WMO-constructie in te vullen met een ‘apart loket’ voor getroffenen van de Nieuwjaarsbrand. Dit houdt onder andere in dat een budget geoormerkt wordt en dat de diensten door ervaren en bij voorkeur herkenbare medewerkers worden aangeboden.

De ontwikkeling in nazorgbehoeften laat in dit onderzoek voor alle aspecten in de afgelopen jaren een duidelijk dalende trend zien. Voor verschillende behoeften blijft ook na 2006 naar verwachting een verhoogd niveau ten opzichte van de situatie voor de ramp bestaan. Ten aanzien van de toekomstige behoeftebepaling moet de aandacht van de nazorgfunctie volgens het rapport gericht zijn op de doelgroepen (ernstige) slachtoffers en naasten. De behoeften (medisch, praktisch en arbeid & scholing) gelden, met uitzondering van psychosociale behoeften, voornamelijk voor de (ernstige) slachtoffers. Het is belangrijk dat de toekomstige nazorgfunctie speciaal focust op de relatief kleine doelgroep met ernstige psychosociale en/of lichamelijke klachten.

Het patroon van een dalende behoefte hoeft volgens dit onderzoek niet op individueel niveau op gelijke wijze te gelden. Het is dus belangrijk om in de nazorg na 2006 extra steun te kunnen bieden aan alle individuen binnen of buiten de genoemde doelgroepen voor wie geen dalende behoefte zichtbaar is. Omdat niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien, is het verstandig voor een langere periode ruimte te houden om in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

De rol van de toekomstige nazorg zal veranderen t.o.v. de huidige doelstellingen van CRN Het Anker. CRN Het Anker werkt duidelijk aan het verder verbeteren van de dienstverlening en organisatie. Het staat buiten kijf dat de nazorg ook na 2006 op een goede manier ingevuld moet worden. De toekomstige nazorgfunctie zou met name gericht moeten zijn op nazorgmakelaar, informatievoorziening & voorlichting, maatschappelijke monitoring en nazorg-regie.